Định hướng nghiên cứu   11/11/2015 10:42:21 AM
Xây dựng trở thành Trung tâm Thông tin Thư viện hiện đại, hội nhập quốc tế; đáp ứng tốt nhất yêu cầu đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Triển khai hiệu quả số hoá tài liệu; tăng cường nguồn lực thông tin, đặc biệt là nguồn tin điện tử trong và ngoài nước...