Kết quả nghiên cứu khoa học   11/11/2015 8:12:24 AM

- Thông tin thư mục các công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập trường đại học Thương mại 1960-2005 (thực hiện năm 2005).

- Dự án R &D : Xây dựng Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc và định hướng bổ sung tài liệu tham khảo khuyến khích cho các học phần trong đào tạo theo tín chỉ của Trường Đại học Thương mại (thực hiện năm 2008).

- Thông tin Thư mục các công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Thương mại 1960-2005 (thực hiện năm 2010).

- Kỷ yếu 45 năm thành lập và phát triển Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Thương mại (thực hiện năm 2010).

- Thư mục Giáo trình 55 năm Trường Đại học Thương mại 1960 - 2015.

- Thư mục Luận án Tiến sỹ, Luận văn thạc sỹ 55 năm Trường Đại học Thương mại 1960 – 2015.
TIN KHÁC
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.
2Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định số 3518/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016 và Quyết định số 3520/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2011-2016.