Chức năng, nhiệm vụ   11/12/2015 2:28:01 PM

 1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về quản lý, lưu trữ và phát triển tài nguyên thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường.

          2. Nhiệm vụ

a. Tổ chức biên mục, sắp xếp, lưu trữ, quản lý tài liệu; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn và tạo lập các sản phẩm dịch vụ thông tin theo chuyên môn nghiệp vụ thư viện;

b. Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá;

c. Bổ sung, phát triển nguồn học liệu trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Trường. Thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ của công chức, viên chức và người học, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

d. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ phù hợp;

e. Kiểm kê, thanh lý các loại tài liệu, bán giáo trình và tài liệu tham khảo theo qui định của Trường;

f. Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ nguồn tài liệu với các đơn vị trong và ngoài Trường;

g. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.