.Thư mục chủ đề Kế toán Tài chính   11/12/2015 3:10:46 PM
  1. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính

Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính / Nguyễn Phú Giang.– H.: Đại học kinh tế quốc dân, 2014. – 542tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trính bày tương đối đầy đủ những vấn đề về kế toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp. Những vẫn đề cơ bản về kế toán tài chính, kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Số ĐKCB: PD.0047128  – PD.00 47129

        PM.0052822 – PM.0052828;

  1. Bài tập bài giải kế toán tài chính Phần 2 Kế toán thương mại và dịch vụ


Bài tập bài giải kế toán tài chính / Phan Đức Dũng.-H.:Tài chính,2014.- 400tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

    Trình bày kế toán các khoản phải thu, các khoản phải trả, các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng; kế toán mua hàng, bán hàng; kế toán thuế và các khoản phải nộp; kế toán chi phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh; kế toán kinh doanh dịch vụ

Số ĐKCB: PD.0046765 – PD.0046767

PM.0052345 – PM.0052351

  1. Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Giáo trình Kế toán trài chính trong các doanh nghiệp /  Đặng Thị Loan.-H.:Đại học kinh tế quốc dân,2013.-520tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trên cơ sở cập nhật đầy đủ nhất các văn bản, thông tư hướng dẫn của nhàng kế toán, sách trình bày những nội dung cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, kế toán tài sản cố định, kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán theo người lao động kế toán chi phí kinh doanh, tính giá thành sản phẩm.

Số ĐKCB: PD.0046752 – PD.0046754

PM.0052302 – PM.0052308;


  1. Kế toán quản trị


Kế toán quản trị / Đoàn Ngọc Quế.-Tp.HCM.:Kinh tế Tp.HCM,2013.-380tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng – lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ.

Số ĐKCB: PD.0047007 – PD.0047009

PM.0052656 – PM.0052662;


  1. Kế toán quản trịKế toán quản trị / Nguyễn Thị Loan.-Tp.HCM.:Kinh tế Tp.HCM,2013.-338tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng – lợi nhuận, dự toán ngân sách, các quyết định về giá bán sản phẩm và ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn trong kinh doanh.

Số ĐKCB: PD.0046146 – PD.0046148

PM.0051683 – PM.0051689;

  1. Kế toán quản trị doanh nghiệp


Kế toán quản trị doanh nghiệp /  Nguyễn Năng Phúc.-H.:Đại học kinh tế quốc dân,2014.-478tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày 1 số vấn đề về kế toán quản trị, chi phí và giá thành sản phẩm, phân tích báo cáo bộ phận của doanh nghiệp, dự toán sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài và ngắn hạn.

Số ĐKCB: PD.0047244 – PD.0047246

PM.0052948 – PM.0052954;  1. Ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải nguyên lý kế toán
Ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải nguyên lý kế toán /  Phan Đức Dũng.-H.:Tài chính,2014.-460tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

    Trình bày tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài sản và ghi chép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, sổ kế toán và hình thức sổ kế toán.

Số ĐKCB: PD.0046394 – PD.0046396

PM.0052042 – PM.0052048;

8. Câu hỏi và bài tập nguyên lý kế toán


Câu hỏi và bài tập nguyên lý kế toán /  Nguyễn Thị Thu Hằng.-H.:Thống kê,2013

Tóm tắt nội dung:

Gồm 6 chương, mỗi chương tóm tắt lý thuyết, câu hỏi ôn tập, bài tập áp dụng về doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, đối tượng của kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản và sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, tổ chức công tác kế toán.

Số ĐKCB: PD.0046789 – PD.0046790

PM.0052401;

  1. Cẩm nang nghiệp vụ kế toán ngân hàng


Cẩm nang nghiệp vụ kế toán ngân hàng  / Thùy Linh;Việt Trinh.-H.:Tài chính,2014.-448Tr.;27cm

Tóm tắt nội dung:

Cập nhật đầy đủ các quy định lien quan đến nghiệp vụ kế toán, tài chính ngân hàng 2014 gồm hệ thống tài khoản và sơ đồ tài khoản kế toán ngân hàng, quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Số ĐKCB: PD.0046808 – PD.0046809

PM.0052402 – PM.0052403;  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa


Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa / Thùy Linh;Việt Trinh.-H.:Tài chính,2014.-466tr.;28cm

Tóm tắt nội dung

Trình bày chi tiết nội dung và phương pháp kế toán, tất cả các phần thực hành kế toán theo Chế độ kế toán donah nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi và bổ sung theo thong tư số 138 / 2011 / TT-BTC gồm những quy định chung, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán.

Số ĐKCB: PD.0046806 – PD.0056807

PM.0052404 – PM.0052405;

11. Hệ thống câu hỏi và bài tập tổ chức hạch toán kế toán


Hệ thống câu hỏi và bài tập tổ chức hạch toán kế toán / Trần Thị Cẩm Thanh; Lê Thị Hà.-H.:Chính trị quốc gia,2014.-80tr,;19cm

Tóm tắt nội dung:

Gồm các câu hỏi về lý thuyết và bài tập về tổ chức hạch toán kế toán, hạch toán kế toán theo giai đoạn, tổ chức hạch toán kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán quá trình sản xuất kinh doanh

Số ĐKCB: PD.0046903-PD.0046905

PM.0052541 – PM.0052544;


12. Kế toán ngân hàng


Kế toán ngân hàng / Nguyễn Phú Giang, Nguyễn Trúc Lê; Đoàn Ngọc Phi Anh.-H.:Kinh tế quôc sdaan,2014.-526tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày tổng quan về ngân hàng và kế toán ngân hàng, tổng hợp các nghiệp vụ kế toán trong các ngân hàng thương mại

Số ĐKCB: PD.0047124 – PD.0047126

PM.0052829 – PM.0052835;


13. Tổ chức kế toán của đơn vị chủ đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng công trình trong các doanh nghiệp

Tổ chức kế toán của đơn vị chủ đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng công trình trong các doanh nghiệp /  Trần văn Hợi.-H.:Thống kê,2014.-648tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày về tổ chức công tác kế toán các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư hoặc không thành lập, các ban quản lý dự án hoạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc trong các doanh nghiệp nhà nước  đồng thời hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng về về lập và quản lý chi phí đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành chủ yếu thuộc nguồn vốn Nhà nước

Số ĐKCB: PD.0046840

PM.0052436;

14. Giáo trình nguyên lý kế toán
Giáo trình nguyên lý kế toán / Trần Thị Kim Anh; Nguyễn Thị Thu Hằng; Lê Thành Công.-H.:Thống Kê,2012.-285tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày một số vấn đề chung về doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp. Đề cập đối tượng của kế toán, các khái niệm về tài sản và nguồn vốn, sự vận động của tài sản trong quá trình kinh doanh. Đề cập khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và ghi sổ kép, lập báo cáo tài chính, tổ chức kế toán

Số ĐKCB: PD.0046343 – PD.0046345

PM.0051921 – PM.0051927;

15. Giáo trình phân tich báo cáo tài chính

Giáo trình phân tich báo cáo tài chính /  Nguyễn Năng Phúc.-H.:Đại học Kinh Tế Quốc Dân,2013.-360tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu. Đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính, tình hình công nợ và khả năng thanh toán, hiệu quả kinh doanh…

Số ĐKCB: CH.0007046 – CH.007048
16. Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp


Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp /  Phạm Quang; Nguyễn Hữu Ánh, Nguyễn Thị Lời.-H.:Đại học Kinh Tế Quoovs Dân,2013.-142tr.;24cm

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu 88 bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Số ĐKCB: PD.0046388 – PD.0046390

PM.0052035 – PM.0052041;


17. Giáo trình tài chính học:


Giáo trình tài chính học /  Mai Thanh Quế; Lê Thị Diệu Huyền; Mai Thị Thương Huyền.-H.:Dân Trí, 2013

Tóm tắt nội dung:

Trình bày các khái niệm về tài chính và hệ thống tài chính, thị trường tài chính, trung gian tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp và dòng tài chính

Số ĐKCB:PD.0046862 – PD.0046864

PM.0052507 – PM.0052513;

18. Giáo trình tài chính quốc tế


Giáo trình tài chính quốc tế /  Hoàng Thị Thu.-H.Khoa học xã hội,2013

Tóm tắt nội dung:

Đề cập đến các hoạt động tài chính quốc tế nhìn trên góc độ kinh tế vĩ mô như những vấn đề chung về tài chính quốc tế, các hoạt động viện trợ cho chính phủ, các hoạt động đầu tư quốc tế, điểm qua các cuộc khủng hoảng tài chính tiêu biểu

Số ĐKCB:PM.0052376 – PM.0052380;  PD.0046791 – PD.0046792

19. Lập mô hình tài chính


Lập mô hình tài chính /  Đỗ Thiên Anh Tuấn; Nguyễn Thị Thu Hà.- H.:Tài chính,2013.-336tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày về các hàm trong phần mềm excel, ứng dụng excel trong lập mô hình toán tài chính cơ bản, lập mô hình báo cáo tài chính, lập mô hình danh mục đầu tư, lập mô hình cho thuê tài chính, xác định chi phí sử dụng vốn, định giá doanh nghiệp dựa trên mô hình báo cáo tài chính

Số ĐKCB: PM.0051140- PM.0051143; PD.0045800 – PD.0045801

20. Mô hình tài chính căn bản:

 Mô hình tài chính căn bản /  Trần Thế Sao.-H.:Phương đông,2013.-170tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Hướng dẫn sinh viên ngành tài chính và các độc giả quan tâm đến lĩnh vực tài chính sử dụng excel để giải quyết một số tình huống tài chính đầu tư cơ bản. Tóm tắt một số kiến thức, công thức tài chính cơ bản để bạn đoc đối chiếu, kiểm tra, hiểu và thực hành tốt các tình huống tài chính

đầu tư sẽ giúp tiếp cận tốt hơn các mô hình tài chính phức tạp.

Số ĐKCB: PM.0051675 – PM.0051678; PD.0046173 – PD.0046174


21. Nâng cao năng lực quản lý tài chính và hệ thống thông tin kế toán  dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp 2013

Nâng cao năng lực quản lý tài chính và hệ thống thông tin kế toán  dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp 2013 / Vũ Hoa Tươi.-H.:Tài chính,2013.-448tr.;28cm

Tóm tắt nội dung:

Nâng cao năng lực quản lý tìa chính cho chủ tài khoản và kế toán trưởng, tổ chức công tắc kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Hạch toán, quyết toán, quản lý vốn, kinh phí, ngân sách nhà nước năm 2013. Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính, thu, chi, quản lý và sử dụng kinh phí trong các đơn vị hành chính sự ngiệp. thnah tra tài chính, thanh tra quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước

Số ĐKCB: PM.0051121 – PM.0051122, PD.0045777 – PD.0045778

22. Quản trị tài chính

Quản trị tài chính /  Nguyễn Tấn Bình.-Tp.HCM.:Tổng hợp TP.HCM,2013.-504tr.;24cm

Tóm tắt nội dung:

Trình bày các kiến thức về đọc hiểu các báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính, dự báo tài chính và kế hoạch tiền mặt, quản lý tăng trưởng, công cụ tài chính và thị trường tài chính…

Số ĐKCB:PD.0046402 – PD.0046403

PM.0052065 – PM.0052068;