Kết quả nghiên cứu khoa học   11/11/2015 8:12:24 AM

- Thông tin thư mục các công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập trường đại học Thương mại 1960-2005 (thực hiện năm 2005).

- Dự án R &D : Xây dựng Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc và định hướng bổ sung tài liệu tham khảo khuyến khích cho các học phần trong đào tạo theo tín chỉ của Trường Đại học Thương mại (thực hiện năm 2008).

- Thông tin Thư mục các công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Trường đại học Thương mại 1960-2005 (thực hiện năm 2010).

- Kỷ yếu 45 năm thành lập và phát triển Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Thương mại (thực hiện năm 2010).

- Thư mục Giáo trình 55 năm Trường Đại học Thương mại 1960 - 2015.

- Thư mục Luận án Tiến sỹ, Luận văn thạc sỹ 55 năm Trường Đại học Thương mại 1960 – 2015.