Ký kết hợp tác về học liệu mở   12/30/2015 10:45:41 AM

Ngày 29-12-2015, TTTT Thư viện VCU tham dự Hội thảo quốc tế về “XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỌC LIỆU MỞ CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH, TẠO LẬP CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ” Tại Trường đại học KHXN&NV-Đại học Quốc gia Hà Nội.

TTTT Thư viện VCU đã ký kết hợp tác với các Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ mở (Bộ Khoa học và Công nghệ (RDOT); Liên chi hội Thư viện Đại học phía Bắc (NASA); chi hội Thư viện Đại học phía Nam (VILASAL); Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA); và với các TTTT Thư viện Đại học trong nước.